LOGO
                             STRONA GŁÓWNA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400 UE

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" z siedzibą w Ostródzie ul. Jagiełły 37.
 2. 2Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: kadry@jednosc-ostroda.pl lub telefonicznie pod nr tel. 89 642-32-07.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków Spółdzielni wynikających z przepisów prawa , a w szczególności ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w działalności spółdzielni.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" oraz podmioty, którym Spółdzielnia powierzyła przetwarzania danych, a także organy umocowane do ich pozyskiwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa o ile staną się one wymagalne.
 6. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 7. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzane danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :